Tussenstand: €48.858
DONEER
Deelnemers: 832
Doe mee!

Privacy- en cookiestatement

Stichting dr. Bernard Verbeeten Fonds (hierna te noemen: het Verbeeten Fonds) wil je bedanken voor jouw bezoek aan de site van de Verbeeten Challenge en voor jouw interesse in dit evenement. Wij vinden het belangrijk om jouw persoonsgegevens tijdens jouw bezoek aan onze site en tijdens het mogelijk daaruit voortvloeiende verwerkingsproces te beschermen.
Hieronder leggen wij uit welke informatie wij verzamelen wanneer je van onze site gebruik maakt en hoe deze informatie wordt verwerkt.

 

Wie we zijn
Het Verbeeten Fonds is een Algemeen Nut Beogende Instelling opgericht om geld in te zamelen voor toegepast wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak en de behandeling van kanker. Het Verbeeten Fonds is gevestigd aan de Brugstraat 10, 5042 SB te Tilburg, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41096582.

 

Privacy algemeen
Het Verbeeten Fonds zal jouw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de relevante privacywetgeving (Telecommunicatiewet en de Wet bescherming persoonsgegevens/ AVG). Jouw persoonsgegevens worden alleen gebruikt zoals beschreven in deze voorwaarden. Voor het overige zullen wij jouw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming. Door het gebruik van de site verklaar je deze privacy voorwaarden te hebben gelezen en ga je ermee akkoord daaraan gebonden te zijn.

 

Welke (persoons)gegevens verzamelen wij?

 Bezoekers van onze site
Over het algemeen kan onze site bezocht worden zonder dat jouw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere sites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de site. Het Verbeeten Fonds verzamelt gegevens omtrent de gebruikers van de site, zoals duur van het bezoek, domein, browser type, de door jou bezochte pagina’s en jouw IP-adres. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de site en om de site en het gebruik ervan te verbeteren.
Met deze gegevens kunnen wij jou niet identificeren. Jouw IP-adres zal enkel herleidbaar zijn tot de naam van jouw acces provider of jouw bedrijfsnetwerk.

Daarnaast verzamelt het Verbeeten Fonds slechts tot personen herleidbare informatie die uitdrukkelijk en vrijwillig door de bezoekers ter beschikking is gesteld. Deze informatie kan onder andere bestaan uit jouw naam, e-mailadres, telefoonnummer en de naam van de organisatie waarvoor je werkzaam bent.
Indicia gebruikt de vrijwillig door jou, via de site of nadien in een opvolgend contact, verstrekte persoonsgegevens om met jou te kunnen communiceren over onze activiteiten en jou te kunnen benaderen voor nieuwsbrieven en specifieke Verbeeten publicaties en evenementen, e.e.a. uitsluitend indien je je daarvoor hebt aangemeld (opt-in). In dat geval kunnen wij de informatie die je op de website of nadien in een mailwisseling hebt achtergelaten gebruiken. Je kunt ons altijd verzoeken om te stoppen met de verzending van dergelijke informatie.

 Persoonsgegevens van zakelijke relaties
(contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden)

Het Verbeeten Fonds verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.
We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties: namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.
Het Verbeeten Fonds kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven aan derden indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de uitvoering van de activiteiten van het Verbeeten Fonds ten behoeve van de zakenrelatie. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven in alle gevallen waarin het Verbeeten Fonds hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis. Persoonsgegevens kunnen niet worden doorgegeven buiten Nederland. Het Verbeeten Fonds heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

De bewaartermijnen die het Verbeeten Fonds hanteert, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. De gegevens worden in ieder geval bewaard tot uiterlijk 2 jaar na de beëindiging van de klantrelatie.

 Persoonsgegevens van stagiaires/ vrijwilligers
De verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot een sollicitatie-/ selectieprocedure zijn gebaseerd op de gerechtvaardigde belangen van het Verbeeten Fonds en de sollicitant. Wanneer je een sollicitatie instuurt, geef je expliciet toestemming voor de verwerking van jouw gegevens in het kader van het werving- en selectieproces, welke toestemming te allen tijde kan worden ingetrokken.
Persoonsgegevens die via het sollicitatieformulier worden verstuurd, gebruikt het Verbeeten Fonds alleen voor het doel waarmee je het hebt ingestuurd: solliciteren op een vacature bij het Verbeeten Fonds. Je bent vanzelfsprekend zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die je verstrekt.

In het kader van een sollicitatie-/ selectieprocedure vragen we je om – onder andere – de volgende (documenten met) persoonsgegevens
• Je voor- en achternaam, e-mail adres en telefoonnummer.
• Jouw curriculum vitae (CV) en motivering.
• Gegevens over beschikbaarheid
• Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat
• Pasfoto op vrijwillige basis
• Nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs

Het Verbeeten Fonds legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daartoe toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.
Het Verbeeten Fonds kan de persoonsgegevens van een kandidaat doorgeven aan gegevensverwerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers en overheidsinstanties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.
De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de al eerder genoemde doelen.

Jouw persoonsgegevens kunnen niet worden doorgegeven buiten Nederland. En vanzelfsprekend zorgt het Verbeeten Fonds ervoor dat jouw persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

 

 Foto’s en video’s:

Tijdens evenementen van de Verbeeten Challenge wordt op locatie foto- en videomateriaal gemaakt.. Deze foto’s bewaren wij in ons archief en een selectie van deze foto’s en video’s publiceren we op social media, in drukwerk en op onze website. Doel is de promotie van het desbetreffende evenement.

Door akkoord te gaan met onze privacy statement geeft u ons toestemming om foto’s waarop u afgebeeld bent voor dit doel te gebruiken.

 

Cookies
Teneinde te kunnen verzekeren dat de site van de Verbeeten Challenge goed kan worden bestuurd en teneinde verbeterde navigatie te kunnen faciliteren, is het mogelijk dat het Verbeeten Fonds gebruik maakt van cookies (dit zijn kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen in de browser van de gebruiker), zodat geaggregeerde gegevens kunnen worden verzameld.
Het is mogelijk dat we deze instrumenten gebruiken om informatie op onze systemen te achterhalen en om bepaalde categorieën van gebruikers te identificeren aan de hand van items zoals IP-adres, domein, browser type en bezochte pagina’s. Deze informatie wordt meegedeeld aan onze webmasters die deze informatie gebruiken om het aantal bezoekers op de verschillende delen van de website te analyseren en om te garanderen dat onze website functioneert als een bruikbare en effectieve bron van informatie.

 In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Je kunt de cookies uitzetten via de browser. Vanwege de diversiteit in browsers, verwijzen we je graag naar de informatiepagina van jouw browser of de gebruikershandleiding van jouw telefoon of tablet voor het instellen van jouw cookie voorkeuren.

Meer informatie over cookie-instellingen in Chrome
Meer informatie over cookie-instellingen in Firefox
Meer informatie over cookie-instellingen in Internet Explorer
Meer informatie over cookie-instellingen in Safari
Meer informatie over cookie-instellingen in Opera

Je hebt overigens altijd de mogelijkheid om reeds geplaatste cookies van de harde schijf van jouw computer, tablet of telefoon te verwijderen. Let op: wanneer je cookies weigert en/of verwijdert, kun je niet altijd van alle mogelijkheden van een site gebruikmaken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer, tablet en telefoon én de browsers waarop je deze handeling uitvoert. Indien je gebruikmaakt van meerdere computers/ devices en/of browsers dien je de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

 

Beveiliging
Het Verbeeten Fonds doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens het Verbeeten Fonds diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is het Verbeeten Fonds met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.
We garanderen dat de gegevens niet worden gebruikt voor andere doelen dan waarvoor je ze met het Verbeeten Fonds hebt gedeeld.

 

Jouw rechten
Je hebt recht op inzage, wijziging of verwijdering van de over jou geregistreerde persoonsgegevens. Je kunt daartoe contact opnemen met het Verbeeten Fonds via onderstaand contactadres. Indien je van mening bent dat het Verbeeten Fonds met betrekking tot jouw persoonsgegevens in strijd met de wet- en regelgeving handelt, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen
Het Verbeeten Fonds kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar privacy statement. Het meest actuele privacy statement is te allen tijde in te zien op de website van het Verbeeten Fonds. Deze versie is opgesteld in augustus 2018.

 

Vragen, opmerkingen, klachten
Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van jouw persoonsgegevens door het Verbeeten Fonds dan kun je schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via:

 

Stichting dr. Bernard Verbeeten Fonds
Brugstraat 10, 5042 SB, Tilburg
Postbus 90120, 5000 LA, Tilburg
+31 (0)13 594 7777
info@verbeetenfonds.nl

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close